中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> o nas >> Polityka regulacyjna

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych


 

1. W Unii Europejskiej przyjęto nowe ramy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), które weszło  w życie dnia 25 maja 2018 r. i zastąpiło obecny system ochrony danych osobowych w Europie i w Polsce.

W związku z powyższym w imieniu Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Zielna 41/43, 00 – 108 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000415913, prowadzący działalność na terytorium Polski jako oddział Bank Of China (Luxembourg) S.A. wpisany do rejestru handlowego Księstwa Luksemburga pod numerem B36940 z siedzibą przy ulicy Boulevard du Prince Henri 37/39, L-1724 Luxembourg („Bank”) przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu przez Bank danych osobowych.

2. Bank jest administratorem danych osobowych Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO.

3. Jeżeli nie są Państwo klientami Banku Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa skargę lub reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Bank, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, tj. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) wypełniania innych obowiązków prawnych ciążących na Banku związanych z prowadzeniem działalności bankowej wynikających m.in. z ustawy – Prawo bankowe (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w zależności od kierowanych do nas żądań, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celu:

 • zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz kontrolą wewnętrzną Banku;
 • wypełnienia obowiązków sprawozdawczych i raportowych względem organów państwowych, w szczególności Rzecznika Finansowego i Komisji Nadzoru Finansowego;
 • przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności Banku dla celów mających związek z działalnością przestępczą;

c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (podstawa przetwarzania: art.6 ust.1 lit. f. RODO); w zależności od kierowanych do nas żądań, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celu:

 • rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na wnioski, zapytania, zgłoszenia lub pisma skierowane do Banku (inne niż skargi lub reklamacje wskazane w pkt 1 powyżej);
 • zapobiegania oszustwom i innym przestępstwom na szkodę Banku;
 • prowadzenia postępowań wewnętrznych mających na celu zapewnienie zgodności działań Banku i jego pracowników z przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Banku;
 • jeśli znajdzie to zastosowanie – w celu wykrywania naruszeń etycznych, konfliktów interesów oraz wręczanych i otrzymywanych korzyści, w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Banku dla celów przestępczych;
 • monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez Bank usług, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań, badania zadowolenia Klientów z usług Banku;
 • jeśli znajdzie to zastosowanie w Państwa przypadku - w celu dochodzenia od Państwa roszczeń;
 • prowadzenia postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
 • wewnętrznego raportowania w ramach Banku lub w ramach grupy kapitałowej, do której przynależy Bank, w tym sprawozdawczości zarządczej;
 • prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby.

4. Jeżeli są Państwo klientem banku lub wnioskują o zawarcie umowy lub reprezentują klienta w relacjach z Bankiem Państwa dane osobowe  będą przetwarzane przez Bank w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

zawarcia i realizacji umowy rachunku bankowego, tj. w celu niezbędnym do wykonania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO);

przestrzegania przepisów prawa i realizacji obowiązków wynikających z ustawy - Prawo bankowe, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, np. rozliczeń podatkowych oraz innych przepisów prawa mających zastosowanie do umowy i działalności Banku, w tym wynikających z umów międzynarodowych np. umowy dotyczącej stosowania ustawy amerykańskiej FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych Banku wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

w celach statystycznych oraz w celach marketingowych związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług świadczonych przez Bank oraz obsługi zapytań i reklamacji, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Banku (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

5. W niektórych przypadkach, gdy Bank poprosi Państwa  o zgodę na przetwarzanie danych i Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Zgodę  można cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Bank nie będzie mógł przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie.

6. Na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, Bank może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazywać do instytucji finansowych, będących podmiotami zależnymi od banków, informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy, a związanych z wykonywaniem czynności bankowych.

7. Dane osobowe  oraz inne informacje związane z zawarciem oraz realizacją umowy mogą być przekazywane do Bank of China Limited, No. 1 FuXingMenNeiDaJie, Pekin, Chiny, 100818 – w zakresie zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej (IT) tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy do kraju niezapewniającego odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. W wyżej wskazanym przypadku, Bank podjął właściwe kroki w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony danych osobowych implementując Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

8. Ponadto Bank może przekazywać dane osobowe do podmiotów świadczących usługi na rzecz Banku takich jak audytorzy, doradcy, dostawcy usług informatycznych oraz do innych podmiotów na podstawie przepisów prawa lub na podsatwie Państwa zgody.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub przez dłuższy z następujących okresów: przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

10. Przekazanie danych osobowych Bankowi jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań, o które Państawo wnioskują np. rozpatrzenie reklamacji.

11. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Niezależnie od powyższego przysługuje Państawu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

12. Bank powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem e-mail: gdpr.pl@bankofchina.com.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy


o nas

     O oddziale
     Po godzinach
     Polityka regulacyjna
     Praca
     Dodatkowe informacje

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.