中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> informacje o Oddziale >> ogłoszenia

Bankowość Elektroniczna - Wszystko Za 0 Zł


 

Temat promocji

Bankowość elektroniczna

Sczegółowe zasady promocji – wielka promocja z okazji 6 rocznicy działalności Bank of China w Polsce Bankowość elektroniczna dla Klienta Indywidualnego – Wszystko za 0 zł

Czas trwania promocji

Promocja ważna od dnia 13 sierpnia 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r. 

Do kogo skierowana jest promocja

Promocja jest skierowana do Posiadaczy Rachunku Bankowego oraz Podstawowego rachunku płatniczego będących konsumentami, którzy zawarli z Bankiem Postanowienia dodatkowe dotyczące bankowości elektronicznej.

Szczegóły promocji

Ogranizatorem promocji jest Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 41/43, 00-108 Warszawa, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000415913, NIP 107-00-22-527 („Bank”). Promocja jest skierowana do Posiadaczy Rachunku Bankowego oraz Podstawowego rachunku pałatniczego będących konsumentami, którzy zawarli z Bankiem Postanowienia dodatkowe dotyczące bankowości elektronicznej.

Rozliczenie bezgotówkowe Opłata /prowizja
podana w Tabeli Opłat i Prowizji
Stawka promocyjna
opłaty/prowizji
Polecenie przelewu - Przelew krajowy w PLN- ELIXIR 7 PLN 0 PLN
Polecenie przelewu - Przelew zagraniczny 0.4% kwoty przelewu
   (min. 16 PLN max. 160 PLN)
plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT
0 PLN
Polecenie przelewu w walucie obcej (przelew krajowy w USD) 0.4% kwoty przelewu
   (min. 16 PLN max. 160 PLN)
plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT
0 PLN
Polecenie przelewu SEPA (w EUR) 1.50 EUR 0 PLN

Warunki promocji

1.W przypadku Przelewu zagranicznego oraz Przelewu w walucie obcej  (przelew krajowy w USD oraz CNY), w sytuacji gdy Posiadacz rachunku wybierze opcję ponoszenia kosztów w całości przez Posiadacza rachunku (opcja OUR),  Bank obciąży Posiadacza rachunku kosztami banków pośredniczących.

2.Po upływie okresu wskazanego w ustępie drugim Bank będzie naliczał opłaty za rozliczenia bezgotówkowe zlecane za pośrednictwem Usługi bankowości elektronicznej zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Pozostałe opłaty i prowizje są pobierane w wysokości  zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji.

3.W zakresie nieuregulowanym niniejszych Szczegółowych zasadach promocji stosuje się postanowienia Regulamin Rachunków Bankowych dla Osób Fizycznych w Bank of China (Luxembourg) S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

4.W odniesieniu do rozliczeń bezgotówkowych zleconych Bankowi za pośrednictwem Usługi bankowości elektronicznej przez Posiadacza rachunku w okresie od dnia 13 sierpnia 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.  Bank będzie naliczał opłaty za rozliczenia bezgotówkowe w wysokości wskazanej w poniższej tabeli w kolumnie „Stawka promocyjna opłaty/prowizji”:

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Święta i Dni Wolne od P...

informacje o Oddziale

     ogłoszenia
     Opłaty i prowizje
     Oprocentowanie

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.