中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> informacje o Oddziale >> Opłaty i prowizje

Taryfa Opłat i Prowizji dla klientów Indywidualnych


(20180401)

 
LP  SZCZEGÓŁY USŁUGI PROWIZJA/OPŁATA RACHUNEK BANKOWY PROWIZJA/OPŁATA RACHUNEK PODSTAWOWY UWAGI
OPŁATY PODSTAWOWE
1  Prowadzenie Rachunku płatniczego  w PLN, EUR, CNY, USD 0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY 0 PLN Usługa obejmuje: otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku;
2  Prowadzenie Rachunku Lokaty PLN, EUR, CNY, USD 0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY 0 PLN Usługa obejmuje: otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku;
ROZLICZENIA GOTÓWKOWE 
1  Wpłata gotówki w  PLN, EUR, CNY, USD 0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY 0 PLN 
2  Wypłata gotówki w PLN 0 PLN  0 PLN 
3  Wypłata gotówki w EUR, CNY, USD 0.3% kwoty wpłaty  0,3% kwoty wpłaty Wypłata w oddziale. Prowizja naliczana jest od kwoty awizowanej wypłaty;
4  Niepodjęcie wypłaty awizowanej 0.2% kwoty awizacji 0 PLN /  0.2% kwoty awizacji Prowizja naliczana jest od kwoty awizowanej wypłaty.  W przypadku  podstawowego rachunku płatniczego opłata w wysokości 0.2% kwoty awizacji jest naliczana w przypadku zamówienia wypłaty w walucie innej niż PLN;
ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE 
1  Wymiana waluty 0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY 0 PLN 
2  Przelew przychodzący krajowy i zagraniczny 0 PLN / 0 EUR / 0 USD / 0 CNY 0 PLN 
3  Polecenie przelewu   
 3.1 Przelew krajowy w PLN-Elixir  7 PLN  0 PLN / 7 PLN  Bank wykonuje przelew krajowy w PLN-Elixir do maksymalnej kwoty 1,000,000.00 PLN.  Dla Podstawowego rachunku płatniczego opłata w wysokości 7 PLN jest pobierana po zrealizowaniu 5 poleceń przelewów krajowych w PLN-Elixir w danym miesiącu kalendarzowym;
 3.2  Przelew krajowy w PLN-Sorbnet 35 PLN  0 PLN /35 PLN  Bank wykonuje przelew krajowy w PLN-Sorbnet na życzenie klienta oraz w przypadku przelwu kwoty równej i wyższej niż 1,000,000.00 PLN. Przelew kwoty równiej lub wyższej  1.000.000,00 PLN jest nieodpłatny (0 PLN) dla Podstawowego rachunku płatniczego w ramach limitu 5 bezpłatnych transakcji płatniczych  w danym miesiącu kalendarzowym;
 3.3  Przelew zagraniczny        0.4% kwoty przelewu   (min. 16 PLN max. 160 PLN) plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT            0.4% kwoty przelewu   (min. 16 PLN max. 160 PLN) plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT            W przypadku obciążania opłatą rachunku prowadzonego w innej walucie niż PLN opłata będzie przeliczona z PLN na walutę tego rachunku wg kursu sprzedaży dla waluty obciążanego rachunku obowiązującego w Banku w momencie rejestracji transakcji. Stosuje się do przelewów we wszystkich walutach obcych i przelewów transgranicznych w PLN (z wyjątkiem polcenia przelwu SEPA). W przypadku wyboru przez klineta opcji ponoszenia kosztów OUR Bank obciąży klienta opłatami banków pośredniczących;
4  Polecenie przelewu w walucie obcej (przelew krajowy w USD oraz CNY) 0.4% kwoty przelewu   (min. 16 PLN max. 160 PLN) plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT            0.4% kwoty przelewu   (min. 16 PLN max. 160 PLN) plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT            W przypadku obciążania opłatą rachunku prowadzonego w innej walucie niż PLN opłata będzie przeliczona z PLN na walutę tego rachunku wg kursu sprzedaży dla waluty obciążanego rachunku obowiązującego w Banku w momencie rejestracji transakcji. Stosuje się do przelewów środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż PLN oraz euro. W przypadku wyboru przez klineta opcji ponoszenia kosztów OUR Bank obciąży klienta opłatami banków pośredniczących;
5  Polecenie przelewu SEPA (w EUR) 1,50 EUR  1,50 EUR  Nie więcej niż równowartość 7 PLN  wg kursu sprzedaży dla dewiz obowiązującego w Banku w momencie rejestracji transakcji;
6  Odwołanie dyspozycji przelewu   
 6.1 Odwołanie za zgodą Banku  dyspozycji przelewu nie wykonanego jeszcze przez Bank w chwili złożenia dyspozycji odwołania. 0 PLN 0 PLN 
 6.2 Próba odzyskania kwoty wykonanego przez Bank przelewu  20 PLN  plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT, plus koszty rzeczywiste banków trzecich, których udział w wykonaniu usługi jest konieczny 20 PLN  plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT, plus koszty rzeczywiste banków trzecich, których udział w wykonaniu usługi jest konieczny Opłata jest pobierana w sytuacji podania nieprawidłowego numeru rachunku  bankowego przez Klienta lub innych danych transakcji płatniczej  przez Klienta, w sytuacji gdy Bank nie ponosi odpowiedzialności, za nieprawidłowe wykonanie transakcji płatniczej lub Bank podjmuje działanie na życzenie Klienta;
           
E-BANKING
1  Uruchomienie usługi E-banking 0 PLN 0 PLN 
2  Wydanie E-Token   
 2.1 Pierwsze urządzenie i klejne urządzenie (strata ważności urządzenia) 0 PLN 0 PLN 
 2.2 Kolejne urządzenie (zaginięcie/utrata) 50 PLN 50 PLN 
INNE OPŁATY I PROWIZJE
1  Usługi niestandardowe świadczone na wniosek Klienta
 1.1 Potwierdzenie uznania rachunku odbiorcy 20 PLN  plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT, plus koszty rzeczywiste banków trzecich, których udział w wykonaniu usługi jest konieczny 20 PLN  plus opłata 20 PLN za wysłanie komunikatu SWIFT, plus koszty rzeczywiste banków trzecich, których udział w wykonaniu usługi jest konieczny 
 1.2 Poszukiwanie przelewu
 1.3 Zmiana szczegółów przelewu już wysłanego
2  Dyspozycja na wypadek śmierci 0 PLN 0 PLN Złożenie, odwołanie, zmiana;
3  Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 0 PLN 0 PLN Miesięczne wyciągi z rachunku bankowego;
4  Dodatkowy wyciąg lub duplikat wyciągu 5 PLN 5 PLN Opłata pobierana jest za wyciąg z Rachunku płatniczego za każdy miesiąc, którego dotyczy wydany wyciąg;
5  Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 10 PLN 10 PLN 
6  Pozostałe zaświadczenia wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem 
7  Pozostałe usługi, nie wymienione w TOiP wg umowy z Klientem wg umowy z Klientem 
  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Święta i Dni Wolne od P...

informacje o Oddziale

     ogłoszenia
     Opłaty i prowizje
     Oprocentowanie

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.