中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Finansowanie handlu >> Bank Guarantee

Gwarancja płatności


 

Nazwa

Gwarancja płatności

Opis

Gwarancja platnosci to pisemny dokument, wystawiany przez Bank na życzenie klienta (Zleceniodawcy)gwarantujący Beneficjentowi zapłatę przez Bank kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdyby Zleceniodawca nie wywiązałsię ze swoich zobowiązań płatniczych.

Funkcje

Zabezpiecza przed niewywiązaniem się z zobowiązań płatniczych.

Cechy

1. Zapewnia otrzymanie płatności za realizację kontraktu co jest bliźniacze do zastosowania akredytywy w rozliczeniach handlowych

2. Rozwiązuje problem braku wzajemnego zaufania pomiędzy stronami kontraktu. Zważywszy na dobrą remomę,Bank of Chinadziała jako gwarant płatnika i sprzyja doprowadzeniu kontraktu do końca.

3. Szerokie zakres zastosowań. Produkt może być używany nie tylko przy handlu towarami, ale także przy rożnego rodzaju kontraktach budowlanych

Opłaty

Wysokość opłat ustalana jest indywidualnie wzalezności warunków gwarancji, zdolności kredytowej Zleceniodawcy oraz ewentualnego zabezpieczenia

Wymagania odnośnie aplikanta

1. Zleceniodawca powinien posiadać rachunek korporacyjny w Banku;

2. Zleceniodawca powinien posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności lub innydokument, w pełni potwierdzający zakres jego działalności;

3. Zleceniodawca powinien posiadać w Banku linię kredytową lub zdolnośćdo jej udzielenia na zasadach określonych przez Bank (także poprzez wpłacenie depozytu zabezpieczającego lub dostarczenie re-gwarancji)

Klienci docelowi

Kupujący w kontraktach sprzedaży, kontrahenci w kontraktach budowlanych, itp

Procedura

1. Wnioskowanie o gwarancję:

1) Zleceniodawca składa wniosek o udzielenie gwarancji;

2) Zleceniodawca dostarcza podstawowe dokumenty związane z jego działalnością (KRS, NIP, REGON, Umowa Spółki, niezbędne zezwolenia, umowy ktorych dotyczy gwarancja

3) W przypadku braku posiadani linii kredytowej w Banku, Zleceniodawcadostarcza dokumenty niezbędne do określenia jego zdolności kredytowej (sprawozdania finansowe i inne dokumenty podlegające weryfikacji przez komitet kredytowy Banku) lub wpłaci depozyt zabezpieczający

2. Weryfikacja i wystawienie gwarancji:

1) Bank sprawdza treść wniosku o udzielenie gwarancji

2) Bank weryfikuje zdolność kredytową Zleceniodawcy, i potwierdza możliwość wystawienia gwarancji

3) Bank potwierdza ze Zleceniodawcą treść wystawianej gwarancji

4) Bank wystawia gwarancję.

Wskazówki

1. Zmiany do gwarancji mogą zostać wprowadzone zarówno przed jej wystawieniem, jak i po, w drodze aneksu do gwarancji.

Po wpłynięciu roszczenia z gwarancji, Bank of China oddział w Polsce, dokonuje weryfikacji warunków zawartych w jej treści, informując jednocześnie Zleceniodawce o tym fakcie. Po pozytywnej weryfikacji Bank wypłaca należną kwotę

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Gwarancja należytego wyk...
· Gwarancja przetargowa (wa...
· Wystawienie akredytywy wr...
· Forfaiting

Finansowanie handlu

     Trade Settlement
     Trade Finance
     Bank Guarantee

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.