中国银行全球门户网站
POLSKI | 简体中文


波兰
    Home >> POLSKI >> serwis korporacyjny >> Finansowanie handlu >> Bank Guarantee

Gwarancja należytego wykonania umowy


 

Nazwa

Gwarancja należytego wykonania umowy

Opis

Gwarancja należytego wykonania umowy to pisemny dokument, wystawiany przez Bank na życzenie klienta (Zleceniodawcy) gwarantujący Beneficjentowi zapłatę przez Bank kwoty wskazanej w gwarancji w przypadku, gdyby Zleceniodawca nie wywiązałsię w sposób prawidłowy z umowy..

Funkcje

1. Zabezpiecza przed niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem umowy

2. Eliminuje wzajemny brak zaufania pomiędzy stronami kontraktu przez zastąpienie ewntualnych kaucji finansowych gwarancją należytego wykonania. Kapitał niezbędny dostawcy lub wykonawcy umowy może być istotnie zmniejszony

Cechy

1. Rozwiązuje problem braku wzajemnego zaufania pomiędzy stronami transakcji i zapewnia wykonanie obowiązków wynikających z kontraktu. Zważywszy na dobrą remomę, Bank of China Oddział w Polsce działa jako gwarant wykonywania umów handlowych zapewniając pomyślne doprowadzenie transakcji do końca i z należytą jakością.

2. Gwarantuje finansowe odszkodowanie Beneficjentowi w przypadku niedotrzymania przez Zleceniodawcę warunkow kontraktu / umowy

Opłaty

Wysokość opłat ustalana jest indywidualnie wzalezności warunków gwarancji, zdolności kredytowej Zleceniodawcy oraz ewentualnego zabezpieczenia.

Klienci docelowi

1. Kontrahenci projektów inżynierskich i budowlanych Dostawcy towarów i usług ;

2. Uczestnicy handlu krajowego i zagranicznego.

Wymagania odnośnie aplikanta

1. Zleceniodawca powinien posiadać rachunek korporacyjny w Banku;

2. Zleceniodawca powinien posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności lub innydokument, w pełni potwierdzający zakres jego działalności;

3. Zleceniodawca powinien posiadać w Banku linię kredytową lub zdolnośćdo jej udzielenia na zasadach określonych przez Bank (także poprzez wpłacenie depozytu zabezpieczającego lub dostarczenie re-gwarancji)

Procedura

1. Wnioskowanie o gwarancję:

1) Zleceniodawca składa wniosek o udzielenie gwarancji;

2) Zleceniodawca dostarcza podstawowe dokumenty związane z jego działalnością (KRS, NIP, REGON, Umowa Spółki, niezbędne zezwolenia, umowy ktorych dotyczy gwarancja

3) W przypadku braku posiadani linii kredytowej w Banku, Zleceniodawcadostarcza dokumenty niezbędne do określenia jego zdolności kredytowej (sprawozdania finansowe i inne dokumenty podlegające weryfikacji przez komitet kredytowy Banku) lub wpłaca depozyt zabezpieczający

2. Weryfikacja i wystawienie gwarancji:

1) Bank sprawdza treść wniosku o udzielenie gwarancji

2) Bank weryfikuje zdolność kredytową Zleceniodawcy, i potwierdza możliwość wystawienia gwarancji

3) Bank potwierdza ze Zleceniodawcą treść wystawianej gwarancji

4) Bank wystawia gwarancję

Wskazówki

1. Zmiany do gwarancji mogą zostać wprowadzone zarówno przed jej wystawieniem, jak i po, w drodze aneksu do gwarancji..

2. Po wpłynięciu roszczenia z gwarancji, Bank of China oddział w Polsce, dokonuje weryfikacji warunków zawartych w jej treści, informując jednocześnie Zleceniodawce o tym fakcie. Po pozytywnej weryfikacji Bank wypłaca należną kwotę Beneficjentowi.

  [ Zamknij ]

 

Polecamy

· Gwarancja należytego wyk...
· Gwarancja przetargowa (wa...
· Wystawienie akredytywy wr...
· Forfaiting

Finansowanie handlu

     Trade Settlement
     Trade Finance
     Bank Guarantee

 
  ·Polityka prywatnośći  ·Zastrzeżenie  ·Warunki korzystania z serwisu  ·Informacja o prawach autorskich  
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.